FIND DAX Function (Text)

Zwraca pozycję początkową ciągu tekstowego w innym ciągu tekstowym. Funkcja FIND rozróżnia wielkość liter.

Syntax

FIND ( <FindText>, <WithinText> [, <StartPosition>] [, <NotFoundValue>] )
Parameter Attributes Description
FindText

Tekst, który ma zostać znaleziony. Użycie podwójnego cudzysłowu (pusty tekst) umożliwia dopasowanie pierwszego znaku ciągu tekst_zawierający; stosowanie symboli wieloznacznych jest niedozwolone.

WithinText

Tekst zawierający tekst, który ma zostać znaleziony.

StartPosition Optional

Znak, przy którym ma zostać rozpoczęte wyszukiwanie; w przypadku pominięcia będzie używana wartość StartPosition = 1. Pierwszy znak w ciągu WithinText to znak o numerze 1.

NotFoundValue Optional

Wartość liczbowa zwracana, gdy tekst nie zostanie odnaleziony; w przypadku pominięcia zostanie zwrócony błąd.

Return values

Scalar A single integer value.

Number that shows the starting point of the text string you want to find.

Remarks

FIND does not support wildcards. To use wildcards, use SEARCH.

Related functions

Other related functions are:

Last update: Dec 14, 2019   » Contribute   » Show contributors

Contributors: Alberto Ferrari, Marco Russo

MSDN documentation: https://docs.microsoft.com/en-us/dax/find-function-dax

DAX Conventions
Context Transition

This function performs a Context Transition if called in a Row Context. Click to read more.

Row Context

This expression is executed in a Row Context. Click to read more.

Iterator

Not recommended

The use of this function is not recommended. See Remarks and Related functions for alternatives.

Not recommended

The use of this parameter is not recommended.

Deprecated

This function is deprecated. Jump to the Alternatives section to see the function to use.

Deprecated

This parameter is deprecated and its use is not recommended.

Contribute

Want to improve the content of FIND? Did you find any issue?
Please, report it us! All submissions will be evaluated for possible updates of the content.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.